Новини світу кредитування та банківських послуг.

Взаємопов’язані підприємства: взаємозв’язок підприємств як фактор кредитоспроможності

Приймаючи рішення про надання кредиту, банк визначає взаємопов’язані підприємства і проводить аналіз, як фінансового стану, так і ділової репутації групи підприємств, так як у випадку фінансових труднощів у одного з взаємозв’язаних підприємств можливе виникнення фінансових ускладнень у позичальника даного банку.

Навіть, якщо відсутній факт юридичного оформлення групи, банк-кредитор, користуючись певними критеріями, визначає взаємопов’язані між собою підприємства. Тобто підприємства, які банк визначив групою взаємопов’язаних підприємств, можуть виступати офіційно оформленим холдингом (фінансово-промисловою групою або консорціумом і т. д.) або можуть функціонувати окремо, без загальної структури управління, не складати зведеної звітності.

Банк переслідує одну мету – максимально попередити, знизити можливий ризик не повернення зайнятих коштів. Тому одним з найважливіших завдань для прийняття банком рішення про кредитування даного підприємства – це розуміння банком перспектив розвитку бізнесу і, отже, повернення кредиту. Це завдання вирішується складанням і аналізом консолідованої звітності всієї групи. Для визначення складу групи потрібно визначити кінцевого одержувача вигоди від даного бізнесу (тобто бенефіціара), а потім визначити, по можливості, весь ланцюжок взаємозв’язку підприємств.

Банк розглядає юридичну, економічну взаємозалежність підприємств і позичальника; аналізує управлінську структуру, схему фінансування, взаєморозрахунків підприємств становлять групу.

До однієї групи взаємопов’язаних підприємств відносять організації, які надають пряме (або непряме, наприклад, через третіх осіб) істотний вплив на ухвалювані органами управління іншій організації рішення. В одну групу також включають підприємства, що виробляють забезпечувальні операції (надання майнової застави або поруки за кредитами третіх осіб).

Розглянемо юридичну взаємозв’язок підприємств.

Взаємозв’язок формально визначається аналізом участі в статутному капіталі підприємства або за фактом наявності в органах управління організації представників інших організацій.

У підсумку до взаємопов’язаним підприємствам відносять суспільства, які є власниками більше 20% від голосуючих акцій або від статутного капіталу іншого підприємства. Таким же чином визначається взаємозв’язок і по фізичним особам – акціонерам або учасникам в статутному капіталі підприємства (господарюючого суб’єкта).

Особа, яка займає на підприємстві керівний пост, має можливість визначати рішення, прийняті господарюючим суб’єктом. Підприємство також визначать у групу взаємопов’язаних у випадку, якщо воно є акціонером або засновником одного з підприємств групи.

Банк серйозно сприймає інформацію про значне непрямому (за допомогою третіх осіб) вплив на рішення, які приймають органи управління підприємства-позичальника. Під значним впливом розуміють можливість:

– Визначати рішення, які приймають органи управління юридичної особи;

– Визначати (через участь в статутному капіталі та / або згідно з договором між юридичними особами, які входять до складу групи або холдингу) умови ведення підприємством-позичальником підприємницької діяльності;

– Призначати одноосібний виконавчий орган;

– Визначати склад ради директорів.

Також підприємства відносять до однієї групи (вважають пов’язаними), якщо особи, які беруть участь у статутних капіталах, займають керівні пости або роблять значний непрямий вплив на підприємства, є по відношенню один до одного близькими родичами, що визначається відповідними федеральними законами (це батьки, подружжя , діти, сестри, брати).

Наведемо ознаки, що вказують на наявність економічного взаємозв’язку між організаціями:

– Наявність загальної сфери діяльності;

– Наявність високого ступеня економічної залежності підприємств-позичальників один від одного (наявність значної частки грошових потоків учасників групи в загальній сумі грошових потоків підприємств-позичальників).

Банком також аналізуються контрагенти (постачальники, покупці) даного підприємства. Якщо в обороті підприємства-позичальника за аналізований період (останні 4 квартали) частка одного з його покупців або постачальників становить більше 50%, вплив такого контрагента визнається істотним, що тягне за собою необхідність аналізу фінансового стану даного покупця (постачальника) та надання поруки.

Крім того, у разі виявлення зобов’язань одного підприємства перед іншим, складових від його чистих активів 10% більше, дане підприємство теж vzaimosvyazannie_predpriyatiya-300x211може бути віднесено до групи взаємопов’язаних.

Перерахуємо непрямі ознаки, за якими виявляють зв’язаність позичальників:

– Офіційний сайт даного підприємства в мережі Internet з відомостями про належність до холдингу;

– Наявність проведення взаємних забезпечувальних операцій і збіг адрес для зберігання застав,

– Перетинання (у тому числі) непрямі у складі засновників і керівників (визначається через заставників, загальних покупців і постачальників, орендодавців);

– Збіг адрес знаходження офісів, складів, загальні номери контактних телефонів;

– Обслуговування в одному комерційному банку позичальників та їх контрагентів.

Проаналізуємо взаємопов’язані підприємства.

У разі, коли зведена (консолідована) звітність по групі підприємств не складається, банк для аналізу фінансової діяльності робить запит у позичальника бухгалтерської звітності (запрошувати баланс і звіт про збитки і прибутки) підприємств групи. Проводить аналіз розподілу часток (акцій) між учасниками; дивиться, чи є прострочені зобов’язання перед банками (або контрагентами), перевіряє наявність розрахункових рахунків, наявність з боку третіх осіб вимог до рахунків (або майну підприємства).

Банк збирає наступну інформацію про взаємопов’язаних організаціях:

– Про реалізованих програмах інвестицій та прогнозі економічного ефекту від їх реалізації;

– Про плановані зміни бізнесу (зміна виду діяльності, купівля, продаж);

– Про перспективи співпраці з даним банком в плані широкого асортименту банківських продуктів;

– Про порядок взаємодії підприємств (схеми фінансування, взаєморозрахунків).

Складання консолідованого балансу супроводжується виключенням з нього всіх взаєморозрахунків між підприємствами так, щоб можна було відобразити дебіторську і кредиторську заборгованість тільки за зовнішніми до всієї групи контрагентам.

Обсяг виручки в консолідованому звіті про прибутки і збитки відображають без урахування внутрішньохолдингових розрахунків, вказують тільки виручку, отриману від зовнішніх контрагентів.

Складена по групі взаємопов’язаних підприємств консолідована звітність дозволяє одержати уявлення про стан справ і, отже, допомагає банку в ухваленні рішення про кредитування входить до групи даного позичальника.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?