Новини світу кредитування та банківських послуг.

У яких випадках банк проводить ідентифікацію або верифікацію клієнта?

Все частіше банки звертаються до своїх клієнтів з вимогами про надання додаткових документів, нібито для проведення перевірки – ідентифікації або верифікації клієнта. Причому в іншому випадку погрожують відмовити в подальшому обслуговуванні. У яких випадках банк зобов’язаний або має право здійснювати ідентифікацію або верифікацію клієнта, і якими можуть бути наслідки відмови клієнта співпрацювати з банком.

Банк зобов’язаний провести ідентифікацію або верифікацію клієнта:


У випадках, передбачених статтею 64 Закону «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки), а саме:

 • клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), які відкривають рахунки в банку;
 • клієнтів, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • клієнтів (осіб) у разі виникнення підозри в тому, що їх фінансові операції можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 • клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але не менше ніж 150000 гривень, або на суму , еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості;
 • клієнтів, які здійснюють фінансові операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень або в сумі, еквівалентній зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;
 • клієнтів, в яких банк бере кошти на умовах субординованого боргу;
 • клієнтів, що укладають з банком кредитні договори, договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
 • осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник ринку цінних паперів укладає договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку). З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;
 • осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів / осіб (представника клієнта);
 • клієнтів (осіб), визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу.

У випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про протидію легалізації):

 • встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа і загальний страховий платіж становить 5000 гривень або сума еквівалентна зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті;
 • ділових відносин, що виникають на підставі договорів про участь у лотереї за умови, що розмір ставки гравця перевищує 5000 гривень, проведення платіжною організацією, учасником або членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, здійснюваних без відкриття рахунку на суму неменше ніж 150 000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості);
 • виникнення підозри;
 • проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
 • проведення переказів (в тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою – підприємцем, які здійснюються без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах , одиницях вартості, але не менше суми, передбаченої частиною першою статті 15 цього Закону;
 • проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.

Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції ідентифікація, верифікація клієнта здійснюються також у разі проведення ним фінансової операції на суму 150 000 грн. (Або еквівалент в іноземній валюті), незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов’язані між собою.

Документи, які може витребувати банк для ідентифікації або верифікації клієнта

Для публічних осіб

У разі виявлення факту належності клієнта або особи, що діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьким або пов’язаним з публічними особами банк зобов’язаний вживати заходів щодо з’ясування джерел походження коштів і активів.

Документами, які дозволяють здійснити такий аналіз і зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути:

 • копія декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отриманні (для податкових резидентів України);
 • копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, формується і ведеться Національним агентством щодо попередження корупції;
 • копія податкової декларації (декларації про доходи) із відміткою контролюючого органу іноземної держави про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
 • інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів і активів фізичної особи.

Для юридичних осіб

Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов’язаний витребувати у клієнта – юридичної особи інформацію та / або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк повинен встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарів власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надані клієнтом – юридичною особою інформація та / або документи повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Для фізичних осіб

при відкритті поточного, вкладного (депозитного), кореспондентського рахунку – відповідно до нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття відповідних рахунків;

в разі здійснення фізичною особою – ініціатором (платником) переказу без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют зазначеній сумі, але менше суми 150 000 гривень, – уповноважений працівник банку робить в присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта фізичної особи-нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу і який відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення угод). Якщо немає інформації про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента або місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) і дату і місце його народження – копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків Україна (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (і при наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України або номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії, або інших документів і / або інформації, отриманої від клієнта, що містять відомості про місце проживання.

Відмова від проведення фінансової операції

Банк зобов’язаний:

відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та / або верифікації клієнта (в тому числі встановлення даних, що дозволяють встановити кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), неможливо або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів щодо того, що особа виступає від власного імені;

відмовитися від проведення переказу в разі відсутності даних, передбачених частинами дванадцятою і тринадцятою статті 9 цього Закону про запобігання легалізації;

відмовити клієнту в обслуговуванні (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та / або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману.

Банк має право відмовитися:

від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;

від встановлення (підтримання) ділових відносин (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення документів або відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки або переоцінки ризику.

Джерело: Prostopravo.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?